خشتریته

Submitted on چ., 05/27/2020 - 13:26

اعتقاد برخی مورخان براین است که وی سومین پادشاه ماد است که پس از مرگ فرورتیش در سال ۶۵۳ ق.م برتخت سلطنت جلوس کرده و رهبری مادها را برعهده گرفت . در آنزمان سکاهها بر قسمتی از سرزمین مادها مسلط شده بودند . از سوی دیگر آشورها مرتب به حدو مرزها دست به تجاوز می زدند .

ایشتوویگو آخرین پادشاه ماد

ونون اول اشکانی

درآن هنگام پس از حمله دوباره آشور به سرزمین مادها خشتریته به منظور دفع آنها ، با قبایل ماننا و سکاها موقتا دست دوستی داده و پیمان صلح برقرارکرد و همچنین نیروی نظامی خود را تقویت نموده و توانست مواضع ایران را استحکام ببخشد . خشتریته تاسال ۶۲۴ ق.م فرمانروایی کرد و در این سال چشم از جهان فروبست .

منبع
tarikhema
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز