فال حافظ

falehafez

  حسن تو هميشه در فزون باد
اندر سر ما خيال عشقت
هر سرو که در چمن درآيد
چشمي که نه فتنه تو باشد
چشم تو ز بهر دلربايي
هر جا که دليست در غم تو
قد همه دلبران عالم
هر دل که ز عشق توست خالي
لعل تو که هست جان حافظ
  رويت همه ساله لاله گون باد
هر روز که باد در فزون باد
در خدمت قامتت نگون باد
چون گوهر اشک غرق خون باد
در کردن سحر ذوفنون باد
بي صبر و قرار و بي سکون باد
پيش الف قدت چو نون باد
از حلقه وصل تو برون باد
دور از لب مردمان دون باد
 
تعبیر: 
از این رو که انسان مهربانی هستی ،هر روز بر علاقه مندانت افزوده می شود.مقام تو آنفدر بالا می رود که همه تعظیم و تکریم خواهند کرد.توجه داشته باش که غرور در تو راه پیدا نکند تا از ارزشت کاسته نشود.از خداوند بخواه که این سلامتی و قرب و منزلت همیشه پایدار بماند.