فال حافظ

falehafez

  منم که گوشه ميخانه خانقاه من است
گرم ترانه چنگ صبوح نيست چه باک
ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله
غرض ز مسجد و ميخانه ام وصال شماست
مگر به تيغ اجل خيمه برکنم ور ني
از آن زمان که بر اين آستان نهادم روي
گناه اگر چه نبود اختيار ما حافظ
  دعاي پير مغان ورد صبحگاه من است
نواي من به سحر آه عذرخواه من است
گداي خاک در دوست پادشاه من است
جز اين خيال ندارم خدا گواه من است
رميدن از در دولت نه رسم و راه من است
فراز مسند خورشيد تکيه گاه من است
تو در طريق ادب باش و گو گناه من است
 
تعبیر: 
غیر از خدا هر چه هست وسیله ای است که موجب نجات بشر می شود.تو اول می باید به خدا توجه داشته باشی بعد به مخلوق خدا.در حال حاضر او وضع پیش آمده ناراحت مباش و با خلوص دل آیاتی از قرآن را تلاوت کن.همیشه خدا را شاهد خود قرار بده.نیتی که داری با صبر و تحمل عملی خواهد شد.