فال حافظ

falehafez

  واعظان کاين جلوه در محراب و منبر مي کنند
مشکلي دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
گوييا باور نمي دارند روز داوري
يا رب اين نودولتان را با خر خودشان نشان
اي گداي خانقه برجه که در دير مغان
حسن بي پايان او چندان که عاشق مي کشد
بر در ميخانه عشق اي ملک تسبيح گوي
صبحدم از عرش مي آمد خروشي عقل گفت
  چون به خلوت مي روند آن کار ديگر مي کنند
توبه فرمايان چرا خود توبه کمتر مي کنند
کاين همه قلب و دغل در کار داور مي کنند
کاين همه ناز از غلام ترک و استر مي کنند
مي دهند آبي که دل ها را توانگر مي کنند
زمره ديگر به عشق از غيب سر بر مي کنند
کاندر آن جا طينت آدم مخمر مي کنند
قدسيان گويي که شعر حافظ از بر مي کنند
 
تعبیر: 
سعی کن در زندگی ثابت قدم و مصمم باشی و هر روز تغییر عقیده ندهی و به نصایح هر فردی گوش نسپاری.با توجه به مطالعاتی که داری می توانی برای خود تصمیم بگیری و خط مشی آینده ات را مشخص کنی.