شاهان اشکانی – فرهاد سوم – اشک یازدهم

Submitted on جمعه, 05/26/2023 - 04:00

شاهان اشکانی – فرهاد سوم – اشک یازدهم

 

 

به تخت نشینی فرهاد سوم ملقب به تئوس در زمانی بود كه آشفتگی شاهنشاهی اشکانی را فرا گرفته بود و لازم بود یكبار دیگر در قدرت مركزی تحركی به وجود آید. فرهاد با رومیان توافق كرد و سپس به تیگران حمله كرد ودر این حین ، رومیان به مهرداد پونتی حمله كردند. ایندو دشمنان رومیان و اشكانیان بودند كه برای هر دو آنها خطر محسوب می شدندو ارمنستان را به دست خود داشتند. فرهاد پسر تیگران را به جنگ پدر فرستاد ولی چون موفق به پیروزی نشد پسر تیگران به پومپه پناهنده شد و پومپه با كمك او بر پدر پیروز شد ولی تیگران پسر به امر امپراتور روم و اعدام شد. فرهاد به وسیله پسران خود مسموم شد و در گذشت .

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی فرهاد سوم

67 پ م

آغاز درگیری های مستقیم اشكانیان و رومیان

64پ م

مسمومیت شاه بدست پسرانش و درگذشت او

58 پ م

منبع
tarikhema
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز