بانک ملی با انتشار شاخص کامپوزیت(Teranet/National Bank Composite House Price Index) نشان داد که در فوریه ی امسال قیمت خانه در سطح کشور به میزان ۰/۴٪ نسبت به ماه
ژانویه تنزل داشته است که این تنزل تنها تنزل ۵ ماهه ی اخیر نمی باشد بلکه با توجه به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ بیشترین تنزل بعد از ۱۹ سال می باشد که در ماه فوریه ی امسال اتفاق افتاد. منهای سال ۲۰۰۹ که با بحران اقتصادی مواجه بود .

۹ شهر از ۱۱ شهر تنزل قیمت ماهانه داشته اند
رویترز گزارش داد که شاخص قیمت خانه ی توسط بانک ملی در ۱۱ شهر قیمت خانه های مستقل دست دوم را در سراسر کانادا محاسبه کرده است. نتایج نشان می دهند در بین ۱۱ شهر کشور، در ۹ شهر قیمت
رکود داشته است.

بنا بر گزارش تورنتوپرشنز، بیشترین کاهش در ماه فوریه در ویکتوریا واقع در بی سی رخ داده است که این کاهش معادل ۱/۹۶٪ بوده است. پس از آن همیلتون واقع در اونتاریو کاهشی ۱/۳۵ درصدی داشته است. فقط در مونترال و هالیفکس کاهش قیمتی اتفاق نیفتاده است و این مناطق افزایش قیمت داشته اند. تورنتو کاهشی جزئی به میزان ۰/۲۲ در مقایسه با ماه گذشته داشته است.

بانک ملی گزارش داد که پنج بازار املاک در غرب کانادا وارد مرحله ی تنزل قیمت شده اند. در میان این شهرها شاخص قیمت خانه در کلگری برای ۸ ماه متوالی افزایش نیافته است و کاهشی ۳/۲٪ داشته است، شاخص قیمت در ونکوور برای هفت ماه متوالی افزایش نیافته است و کاهشی ۳/۹ درصدی داشته است شاخص قیمت خانه در ادمونتون برای ۶ ماه متوالی افزایش قیمت نداشته است و کاهشی ۳/۵ درصدی داشته است. ویکتوریا برای پنج ماه متوالی کاهش داشته است و این کاهش به میزان ۲/۵٪ بوده است . شاخص قیمت وینیپگ تنها یکبار در طی پنج ماه گذشته افزایش یافت و کاهشی معادل ۱/۹٪ داشته است.

در مرکز کانادا شاخص همیلیتون برای پنج ماه متوالی کاهش یافته است و این کاهش به میزان ۲/۳٪ بوده است. در اوتاوا شاخص قیمت در پنج ماه گذشته تنها یکبار افزایش یافته است، کاهش شاخص قیمت در اوتاوا ۰/۸٪ بوده است. در مقابل مونترال، شاخص قیمت تنها یکبار در ۱۱ ماه گذشته پایین افتاده است و افزایش ۵/۳ درصدی داشته است.

در مقایسه با فوریه ی سال ۲۰۱۸ قیمت خانه در سطح ملی تا ۱/۹٪ افزایش داشته است
در ۱۱ بازار معاملات ملکی شاخص قیمت تنها در سه شهر کانادا نزول داشته است: کلکری با ۲/۷٪ تنزل، ادمونتون با ۱/۶٪ تنزل و ونکوور با ۱/۱٪ تنزل نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به سال گذشته مربوط به اوتاوا می باشد که تا ۶٪ بالا رفت. در مونترال افزایش شاخص قیمت نسبت به سال گذشته ۵/۲٪ ، تورنتو ۳/۶٪، کبک ۳/۵٪، همیلتون ۳٪، ویکتوریا ۲/۸٪، وینیپگ ۱/۳٪ و هالیفکس ۱/۲٪ بوده است.

دخالت انسانی از جمله تست استرس عامل بسیار مؤثری است
با توجه به گزارش بانک ملی از سال ۲۰۰۰ تا فوریه ی امسال شاخص جامع قیمت خانه در ۱۱ شهر کانادا افزایش یافت اما بعد از سال ۲۰۱۷ این شاخص پایین آمد. این گزارش می گوید با تست استرس مورتگیج در بی سی و سیاست های مالیاتی در اونتاریو رد پای دخالت انسانی را در بازار به وضوح می توان دید.
تورنتوپرشنز