یلدا مبارک | یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بی قراره / فال شب یلدای شما، نیت کنید

Submitted by arsalan on ی., 12/20/2020 - 18:27
انجمن‌ها
Youtube or facebook videos

گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو

باد بهار می‌وزد باده خوشگوار کو

هر گل نو ز گلرخی یاد همی‌کند ولی

گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو

مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست

ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو

حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا

دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو

شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد

خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو

گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو

مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو

حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است

از غم روزگار دون طبع سخن گزار کو
تعبیر

در زندگی جدی باش و همه زندگی به نشاط و بذله گویی نیست،شوخی بی حد و بی موقع ارزش آدم را کم می کند و به مصداق"هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد"،باید این فاصله و موقعیتها را تشخیص بدهی و به موقع از آن بهره برداری کنی و کار،تفریح،استراحت و عبادت را مد نظر داشته باشی.

فال شب یلدا بگیرید:
https://www.torontopersians.com/falehafez.html

Most viewed topics today