در سوگ بیژن بی گناه

Submitted by firooz on پ., 01/25/2018 - 23:26
Youtube or facebook videos

سهم ما از این سوگ سکوت است؟! آیا باید بپذیریم بیژن که هیچ تهدیدی برای پلیس نبوده است و حتی هیچ اسلحه ای نداشته است باید سه بار به سرش شلیک شود و بی گناه کشته شود؟

Most viewed topics today