فال شب یلدا

Submitted by jila on پ., 12/21/2017 - 18:22
انجمن‌ها

بر سر آنم که گر ز دست برآيد
دست به کاري زنم که غصه سر آيد
خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد
ديو چو بيرون رود فرشته درآيد
صحبت حکام ظلمت شب يلداست
نور ز خورشيد جوي بو که برآيد
بر در ارباب بي مروت دنيا
چند نشيني که خواجه کي به درآيد
ترک گدايي مکن که گنج بيابي
بر در ارباب بي مروت دنيا
از نظر ره روي که در گذر آيد
صالح و طالح متاع خويش نمودند
تا که قبول افتد و که در نظر آيد
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و شاخ گل به بر آيد
غفلت حافظ در اين سراچه عجب نيست
هر که به ميخانه رفت بي خبر آيد

تعبیر:
دلی که در آن جای و نام خدا باشد،شیطان جایی ندارد.
از خداوند کمک بخواه که جمالش همچون خورشید روشن است
نه چون تاریکی شب.رنجها و سختیها به پایان می رسد؛
و تو به نیت خود می رسی.عارف و عامی هر دو تولیدات خودشان
را عرضه می کنند تا کدامشان مقبول افتد و طالب بیشتری پیدا کند.

امشب برای خود و دوستانتان فال حافظ بگیرید:
https://www.torontopersians.com/falehafez

Most viewed topics today