falehafez

print $block['content'];

?>

 
به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
بود که قرعه دولت به نام ما افتد
       لسان الغیب حافظ شیرازی،شاعر عارف که با فرش و عرش ،خاک و افلاک،عین و غیب و مادی و معنوی در ارتباط است اثری ارزشمند به یادگار گذاشته است که توجه عموم و به ویژه اهل ادب و عرفان و هنر را به خود جذب کرده است. دیوان لسان الغیب دارای جنبه های گوناگون است که یکی از آنها تفأل زدن به آن است.مشتاقان شعر حافظ دریافتند که تفأل به این دیوان سحرآمیز موجب امیدواری و یافتن پاسخی است که طلب کرده اند.به همین دلیل که هر روز بر طالبان آن افزوده می شود.
  
       نیت کننده معمولاً در هنگام تفأل از دیوان حافظ، او را به عزیزترین کسانش یعنی به خداوند و معشوقه اش (شاخ نبات) قسم می دهد. این قسم معمولاً به این شکل ادا می شود: ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی. ضمن اینکه شاید بهتر باشد برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم!گرفتن بیش از سه فال برای یک نفر نشانه ی بی احترامی به حافظ قلمداد می شود .

       تشخیص و پذیرفتن خوب و بد از محتوای غزل، بستگی به وضعیت روحی، عاطفی و باور صاحب فال دارد. در هر صورت در هر غزل حافظ بیتی وجود دارد که صاحب فال آن را مناسب آرزو و نیت خود می یابد و همان را به عنوان وصف الحال و جواب حافظ می پذیرد و به آرامش خاطر دست می یابد.

 
     در این سایت برای مشاهده فال خود، ابتدا نیت کرده سپس بر روی دکمه ی نمایش فال کلیک نمایید. غزل و تعبیر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.