اعتراض به سرکوب زنان و کشتار هزاره‌ها تحت حاکمیت طالبان در افغانستان

بیشترین بازدید اخبار امروز