وضعیت باورنکردنی بیماری سپند امیرسلیمانی از زبان خودش :دکترها قطع امید کرده بودند

Most viewed topics today