ترودو می گوید برای ردگیری کوید ،۱۹ اپلیکشن را روی سلفون خود نصب کنید، خود من همین امروز صبح این اپلیکشن را نصب کرده ام

Submitted by kianoosh Bj on جمعه, 07/31/2020 - 11:38
Youtube or facebook videos

ترودو می گوید برای ردگیری کوید ،۱۹ اپلیکشن را روی سلفون خود نصب کنید، خود من همین امروز صبح این اپلیکشن را نصب کرده ام

Most viewed topics today