مشروح مناظره ی با فائزه هاشمی از مخالفت با رئیس جمهوری ظریف تا مخالفت با حمایت از فلسطین و سوریه / ویدئو ببینید