مشروح مناظره ی با فائزه هاشمی از مخالفت با رئیس جمهوری ظریف تا مخالفت با حمایت از فلسطین و سوریه / ویدئو ببینید

Submitted by arsalan on س., 01/12/2021 - 19:36
Youtube or facebook videos

مشروح مناظره ی با فائزه هاشمی از مخالفت با رئیس جمهوری ظریف تا مخالفت با حمایت از فلسطین و سوریه / ویدئو ببینید

Most viewed topics today