عذرخواهی مجری شبکه ی قم از شوخی با پسر حداد عادل/ ویدئو ببینید