گفتگو جالب با دانشجوی دکتری عمران که رفتگر شهرداری است!