شادی مردم و فردوسی پور در برد فوتبال ایران در مقابل مراکش/ویدئو