آخرین خبر مهاجرت به کانادا

انجمن‌ها

براي درخواست اقامت از طريق تخصصي براي منيتوبا یا باید فامیل و يا دوست در اين استان داشته باشيد یا دعوتنامه از اداره مهاجرت و یا سابقه کار وتحصیل قبلی در این استان داشته باشند
افرادی که شرایط بالا رو ندارند شانسي در اين استان ندارند..

شهروندان هندی سلطه خود را به عنوان برترین ملیتی در سیستم ورود اکسپرس اینتری کانادا رقم زدند. گزارشي که منتشر شده نشان می دهد که ۴۲٪ از دعوت به اين سيستم ، متعلق به شهروندان هندی بوده است.
اتباع چینی دومین ملیتی هستند که بیشترين دعوت به اقدام را از سیستم اکسپرس اینتری دریافت کرده اند. ايراني ها بدليل نداشتن امتياز ايلتس شانس كمتري دارند.

Most viewed topics today