پیام جديدصوتی اشرف غنی به فارسی وهشدار به طا.لبان هفت راه حل تازه غنی گوش کنید!

Video Category
playlist Title
خبر کوتاه افغانستان


Related videos

Most viewed today