فوری، وضعیت نگران کننده فاریاب مقابله طا.لبان اوزبیک وطا.لبان پشتون نیروهای تازه نفس رسید

Video Category
playlist Title
خبر کوتاه افغانستان


Related videos

Most viewed today