فوری فرمانده ارشد تاجیک‌تبار طا.لبان آزاد شد دلیل بازداشت اش را چینن می گويد!

Video Category
playlist Title
خبر کوتاه افغانستان


Related videos

Most viewed today