بداهه نوازی و بداهه خوانی در دستگاه ماهور فا . نیما فریدونی سه تار . احسان جاودانی آواز.mp4

Video Category
playlist Title
احسان جاودانی | استاد آواز اصیل ایرانی | آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی


Related videos

Most viewed today