ویزای کار

Submitted by nemat on ی., 05/13/2012 - 21:45
انجمن‌ها

ویزای کار

اجازه یا ویزای کار به مدت 6 ماه و تحت شرایطی برای مشاغل خاص صادر می شود و در بعضی موارد تا حداکثر 3 سال قابل تمدید است. شرط اعطای آن ، بجز داشتن پیشنهاد کتبی و معتبر کار ( Job Offer ) این است که کارفرما ثابت کند هیچ کدام از مقیمان یا مهاجران بیکار ، قادر به انجام آن کار نیستند. برای اثبات این موضوع ، کارفرما باید از اداره منابع انسانی ( Human Resource Centre ) در کانادا گواهی داشته باشد که گاهی گرفتن این گواهی ماه ها طول می کشد.
لذا با توجه به نرخ بیکاری موجود و حجم فراوان متقاضیان مقیم و مهاجر برای یافتن شغل، در صورتیکه کسی ادعا کند که قادر به اخذ ویزای کار برای شماست ، چندان اعتماد نکنید .
گاهی برخی از افراد یا شرکت ها نسبت به اخذ ویزای کار بدون ارائه کار و صرفا تا انتقال شما به کانادا اقدام می کنند به طوریکه شما می بایست در عرض 6 ماه شخصا به دنبال کار باشید و اگر نتوانید کار پیدا کنید تا 6 ماه دیگر باید کشور را ترک کنید و در شرایطی که سایر مهاجران دائم یا شهروندان به زحمت کار پیدا می کنند ، استفاده از این روش باعث به هدر رفتن سرمایه زندگی شما در ایران خواهد بود.

Most viewed topics today