فال حافظ

falehafez

  صبا اگر گذري افتدت به کشور دوست
به جان او که به شکرانه جان برافشانم
و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار
من گدا و تمناي وصل او هيهات
دل صنوبريم همچو بيد لرزان است
اگر چه دوست به چيزي نمي خرد ما را
چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد
  بيار نفحه اي از گيسوي معنبر دوست
اگر به سوي من آري پيامي از بر دوست
براي ديده بياور غباري از در دوست
مگر به خواب ببينم خيال منظر دوست
ز حسرت قد و بالاي چون صنوبر دوست
به عالمي نفروشيم مويي از سر دوست
چو هست حافظ مسکين غلام و چاکر دوست
 
تعبیر: 
اگر فکر می کنی که به تو توجهی ندارد و این عشق یک سویه است این فکر را از سرت بیرون کن زیرا در ناامیدی بسی امید است و این امکان وجود دارد که با دیدن یکدیگر دوستی و انس و الفت برقرار گردد.گرچه او از تو خیلی دور است ،تو شیفته او هستی.بنابراین امیدوار باش و اسیر یأس و ناامیدی مشو.