فال حافظ

falehafez

  درد ما را نيست درمان الغياث
دين و دل بردند و قصد جان کنند
در بهاي بوسه اي جاني طلب
خون ما خوردند اين کافردلان
همچو حافظ روز و شب بي خويشتن
  هجر ما را نيست پايان الغياث
الغياث از جور خوبان الغياث
مي کنند اين دلستانان الغياث
اي مسلمانان چه درمان الغياث
گشته ام سوزان و گريان الغياث
 
تعبیر: 
جهت درمان دردت چاره ای پیدا خواهد شد.با صبر و شکیبایی می توان بر مشکلات فائق شد.توجه خوبان به دردمندان بسیار اندک است ، پس می باید تحمل داشته باشی تا به فریادت برسد.