فال حافظ

falehafez

  روشني طلعت تو ماه ندارد
گوشه ابروي توست منزل جانم
تا چه کند با رخ تو دود دل من
شوخي نرگس نگر که پيش تو بشکفت
ديدم و آن چشم دل سيه که تو داري
رطل گرانم ده اي مريد خرابات
خون خور و خامش نشين که آن دل نازک
گو برو و آستين به خون جگر شوي
ني من تنها کشم تطاول زلفت
حافظ اگر سجده تو کرد مکن عيب
  پيش تو گل رونق گياه ندارد
خوشتر از اين گوشه پادشاه ندارد
آينه داني که تاب آه ندارد
چشم دريده ادب نگاه ندارد
جانب هيچ آشنا نگاه ندارد
شادي شيخي که خانقاه ندارد
طاقت فرياد دادخواه ندارد
هر که در اين آستانه راه ندارد
کيست که او داغ آن سياه ندارد
کافر عشق اي صنم گناه ندارد
 
تعبیر: 
انسان وارسته و خوش قلبی هستی.به تعلقات دنیوی دل مبند که همه چیزش این بین رفتنی است.سختی را تحمل کن و به اعمال دیگران توجه نکن و همواره جانب انصاف را نگه دار.اگر به مادیات کمتر اهمیت دهی آسوده تر خواهی بود.