تنش‌های جد ید میان داکترعبدالله و اشرف غنی ،عبدالله اقدامات اشرف غنی به خیر مردم افغانستان نیست

Video Category
playlist Title
داستان های واقعی


Related videos

Most viewed today