شکایت غیر قابل باور اشرف غنی از کرزی وعبدالله به جهانیان ، در نشست سویس چه گذشت؟ تحقیر عبدالله

Video Category
playlist Title
داستان های واقعی


Related videos

Most viewed today