حامد کرزای: جامعه جهانی به افغانستان باز گردد و با طالبان کار کند

Video Category
playlist Title
افغانستان


Related videos

Most viewed today