اجرای کامل عرفان طهماسبی در مرحله نیمه نهایی عصر جدید