گفتگوی کامل با عارف هنرمند نامدار ایرانی درباره فیلم مستند «دیدار»