حرف های آقای خامنه‌ای در مورد مذاکره با آمریکا و مفسرین اقتصادی